Facts & Figures

Facts & Figures

 Jagersfatsoen wordt In eigen beheer uitgegeven

146 pagina’s, full color, 175 x 248 mm

 

Website: www.jagersfatsoen.nl

Email: info@jagersfatsoen.nl

Auteur/redacteur: Eric Kemperman

Vormgeving omslag: Art-Infinity

Vormgeving en opmaak binnenwerk: Focus Boekontwerp

ISBN: 97894........

NUR: 800

 

Alle rechten voorbehouden

 

© 2021 Eric Kemperman

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever